Om Østerbro Lilleskole - hvem er vi?

Østerbro Lilleskole har eksisteret siden 1970.

Vi er en fri grundskole, medlem af skoleforeningen Lilleskolerne.

Vi tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse og Fritidsordning for alle børnene.

Som lilleskole vil vi meget gerne i hele vores tilgang til børn, voksne og personale gå på tre ben. Vi vægter faglighed samt udvikling af sociale og personlige kompetencer. Vi ser på hele mennesket.
Derfor opfatter vi også forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere, der kan bidrage med vigtig viden om eget barn. Personale i skole, SFO og klub arbejder tæt sammen om de fælles børn.

Vi tror f.eks. ikke, det er muligt at lære børnene noget, hvis de har det rigtig skidt med sig selv, hinanden eller de voksne. Derfor gør vi meget ud af at skabe fælles sprog og afklare de gensidige forventninger. Den åbne og ligeværdige dialog er af stor betydning i og for vores dagligdag på skolen.

Vi tror på, at frihed under ansvar kan være med til at understøtte selvstændighed og kritisk sans, lige som vi vægter medindflydelse på skolen og medansvar for hinanden.

Vi forsøger både i aktiviteter og undervisning at indrage den praktisk/musiske dimension, således at varierede udtryksformer og arbejdsmetoder er i højsædet.

Som fri grundskole skal vi leve op til, hvad der almindeligvis kan forventes i folkeskolen. Det gør vi ved at følge Fælles Mål, som beskriver hvad eleverne skal kunne. Vi tilbyder ca. samme antal timer som i folkeskolen, dog ikke nødvendigvis på samme klassetrin, lige som fagene kan vægtes forskelligt.

 

Østerbro Lilleskole i historisk belysning

Østerbro Lilleskole blev oprettet i portner-/direktørboligen til det gamle Østre Gasværk i august 1970 af en kreds af forældre, som havde fravalgt folkeskolen i forbindelse med deres barns skolestart. Dette var ikke noget isoleret fænomen, thi i perioden fra 1949 til 1970 var der allerede etableret ca. 15 lilleskoler, hvoraf de fleste lå i København og omegn. Man satte et markant kritisk spørgsmålstegn ved ”kæft, trit og retning pædagogikken” og den blinde tro på autoriteterne. Nu skulle der uddannes til kritiske og selvstændigt tænkende mennesker uden køns- og racefordomme. Inspirationen kom især fra pædagogiske tænkere som Neill, Freinet og Makarenko, ja den gik nok helt tilbage til Rousseau.

På Østerbro Lilleskole havde man op gennem 70`erne hede debatter om den pædagogiske linie, om hvorvidt skolen burde nedlægges, fordi den egentlige pædagogiske forandring burde foregå i folkeskolen – eller om Østerbro Lilleskole skulle udvikles til en slags kadreskole. Man valgte en gylden middelvej. Ved at fortsætte kunne man bevare arbejdspladser, og man kunne optage flere elever med sociale og indlæringsmæssige vanskeligheder, ligesom man kunne udvikle undervisningsforløb med samfundsrelevans, der kunne inspirere folkeskolen. Musik og teaterstykker blev en vigtig læringsproces og udtryksform, der kunne vises frem ude i byen. Samtidigt fastholdtes en kontinuerlig undervisning i de almindelige skolefag.

Den lave klassekvotient gjorde det selvsagt muligt at være tættere på børnene og deres forældre end det var tilfældet i folkeskolen, en kvalitet som ofte blev og bliver positivt fremhævet, selv om klassekvotienten er stadig stigende.

Af lovgivningsmæssige årsager (Bistandsloven 1975) mistede skolen sit fritidshjem i 1979, og på dette tidspunkt var SFO endnu ikke opfundet. Der havde ellers ikke været mangel på protestaktioner bl.a. på Københavns Rådhus, hvor såvel skolens ansatte som børn og forældre deltog. En midlertidig løsning med plads til kun 40 børn blev foranstaltet i en naboejendom, men viste sig snart ikke at være økonomisk holdbar. Vore børn måtte herefter stille op i køen blandt de lokale skolebørn for at få plads på de kommunale fritidshjem. Først med skoleloven i 1993 kunne skolen igen etablere en fritidsordning, som nu er et tilbud for alle skolens børn.

Da lærere og forældre på Østerbro Lilleskole gennem tiden har været meget engagerede i miljøbevægelser, har skolen haft en miljøprofil inspireret heraf. Skolen vandt således de første priser for miljøundervisning, det såkaldte Grønne Flag, som vajede på skolens flagstang tre år i træk.

Dyrehold og have var mange år en fast bestanddel af børnenes daglige rutiner, således at vore børn kunne drage erfaringer, som ellers ikke i så høj grad er bybørn forundt. Sammen med ture til skov og strand udgjorde det en værkstedsmulighed på linie med billedkunst, træværksted, køkken, musik og krop og sundhed.

Indtil 1989 gik skolen kun til og med 6. klasse. Men fra 1989 har vi også haft en 7. klasse, hvorfra børnene så er gået videre på andre skoler – såvel folkeskoler som privatskoler. Fra august 2017 er har vi udvidet med 9. klassetrin.

I de år, der er gået siden Østerbro Lilleskole blev oprettet, har den selvsagt undergået store forandringer. Elevtallet er vokset fra de oprindelige ca. 60 til godt 200 elever. Ligesom skolens fysiske rammer i tidens løb er blevet udvidet. Men skolens målsætning, som kan læses på vores hjemmeside, er ordret den samme som da den blev skrevet, og skolen er stadig præget af den nærhed og det fællesskab, som grundlæggerne søgte og langt hen ad vejen formåede at skabe, og som vi i dag kæmper for at bevare samtidig med, at vi naturligvis forholder os til den udvikling, der til stadighed foregår i hele den danske skoleverden.